برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

23 بهمن 1402
14:00-16:00

ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 23

23 بهمن 1402
14:00-16:00

ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 27

23 بهمن 1402
14:00-16:00

ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 7

23 بهمن 1402
14:00-16:00

ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 37
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.