آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1402-11-20
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1402-09-01
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1402-11-20
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1402-11-20
تاریخ شروع همایش
1402-11-23 08:00
تاریخ پایان همایش
1402-11-23 17:00