اهداف همایش:

۱. زمینه‌سازی برایِ تحلیل، بررسی و ایضاحِ نظری نظریهٔ نظام انقلابی؛

۲. ترویج و ارتقای فکرورزی دربارهٔ نظریهٔ نظام انقلابی؛

۳. بررسی نظریهٔ نظام انقلابی به مثابه پیشران تحول و حرکت به سمت تمدّن نوین اسلامی؛

۴. بازخوانی مبانی، الزامات و راهبردهای نظریهٔ نظام انقلابی از منظر رهبران و متفکران انقلاب اسلامی.